پروژه عملیات حذف شاخه های خشک باغ غدیر

پروژه عملیات حذف شاخه های خشک باغ غدیر

 

?پروژه نگهداری فضای سبز عرصه باغ غدیر

? عملیات حذف شاخه های خشک