شرکت گل پونه مهر نقش جهان

9 اکتبر 17

سیستمهای آبیاری فضای سبز و اصول طراحی آنها

میزان آب دریافتی سرانه (یک نفر) درسال، مطابق گزارش سازمان ملل در سال 1995 ، در ایران 1700 متر مکعب و میزان آب مصرفی یک نفردر […]
7 اکتبر 17

بررسی آفات مهم پارک جنگلی چیتگر

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه از ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ، وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در اﻃـﺮاف ﺷـﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﺟـﻮد (Inversion) ﭘﺪﻳﺪه واروﻧﮕﻲ ﺳﺎل، 280 در ﺣﺪود روز از […]
7 اکتبر 17

آفات مهم فضای سبز با تصاویر و عکسهای رنگی

ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ را […]
7 اکتبر 17

پسیل پسته ( شیره خشک ) Agonoscena pistaciae

به پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند. این حشره عسلک فراوانی دفع می‌نماید که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفید می‌شود به […]
7 اکتبر 17

گیاهان دارویی

عوامل زيان آور محصولات و فضاي سبز به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:عوامل زيان آور محصولات و فضاي سبز به چهار دسته تقسيم مي‌شوند: 1)آفات 2)بيماري‌ها 3)علف‌هاي […]