عملیات شست و شوی درختان عرصه مشتاق

عملیات شست و شوی درختان عرصه مشتاق

?پروژه نگهداری فضای سبز
?عملیات چمن زنی عرصه مشتاق

?چمن زنی توسط دستگاه های چمن زنی مختلف و به صورت دستی و ماشینی صورت میگیرد ماشین چمن زن یکی از ابزارهای باغبانی محسوب می‌شود که برای کوتاه کردن ساقه گیاه چمن تا ارتفاع مشخصی ساخته شده است.