شناسایی و مدیریت علفهای هرز در فضای سبز همراه با اطلس رنگی

شناسایی و مدیریت علفهای هرز در فضای سبز همراه با اطلس رنگی

گسترش شهرنشيني و مسائل و مشكلات خاص زندگي شهري، بيش از پيش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهاي سودمند براي بهينه سازي زندگي ساكنان شهرها را لازم ساخته است. در ميان عوامل تأثيرگذار در شهرها مانند محيط زيست شهري، ايمني شهري و برنامه ريزي شهري، يك عامل بسيار مهم كه تأثير فزاينده و تعيين كنند هاي بر ديگر عوامل سازنده زندگي شهري دارد، مديريت شهري است. هر فعاليت اجتماعي بدون وجود مديريت سازمان يافته كه اهداف و ابزارهاي رسيدن به آنها را مشخص كند و فعاليت ها را هماهنگ سازد – از هم مي پاشد و به ب ينظمي مي گرايد. شهرها نيز كه پيچيده ترين و متنوعترين جلو ههاي زندگي اجتماعي بشري را در خود دارند بدون وجود نظام مديريت شهري كه ضمن انجام برنامه ريزي هاي لازم براي رشد و توسعه آينده شهر به مقابله با مسائل و مشكلات كنوني آنها بپردازد بي سامان مي گردند.