بررسی آفات مهم پارک جنگلی چیتگر

بررسی آفات مهم پارک جنگلی چیتگر

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه از ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ، وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در اﻃـﺮاف ﺷـﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﺟـﻮد (Inversion) ﭘﺪﻳﺪه واروﻧﮕﻲ ﺳﺎل، 280 در ﺣﺪود روز از ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان آﻟـﻮده ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .روش ﻳﻜﻲ از ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀـﺎي ﺳـﺒﺰ ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﺘﻜﺎري در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ، اﺣﺪاث ﭘﺎرﻛﻬـﺎي ﻣﺤﻠـﻲ و ﭘﺎرﻛﻬـﺎي ﺟﻨﮕﻠـﻲ و اﻳﺠـﺎد ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ر ﻣﻲ ا ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻀـﺎي ﺳـﺒﺰ ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ ًﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷـﻮد، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎﺳﺖ . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل اﺻﻮﻟﻲ آﻓـﺎت و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ (ﻣﻲ IPM) ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ آﻓﺎت ، ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺎﻳـﺪاري ﺟﻨﮕـﻞ ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺮدرﺧﺖ 950 ﭼﻴﺘﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺎرك ، ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود .ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ درﺧﺘﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ آﻓﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ زاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺮار . ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت ﺷﺪه اﻧﺠﺎم از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻓﺎت ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻴﺘﮕﺮﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﻤﻮد اﺷﺎره