آفات مهم فضای سبز با تصاویر و عکسهای رنگی

آفات مهم فضای سبز با تصاویر و عکسهای رنگی

ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻻزم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮي، اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي، ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه و ﻛﻨﻨﺪه ﻌﻴﻴﻦ اي ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي دارد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ . ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻫﺪاف و اﺑﺰارﻫﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ – ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد از ﻫﻢ ﺑﻲ ﭘﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﮔﺮاﻳﺪ . ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻨﻮع ﺟﻠﻮه ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺮي را در ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻳﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻨﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮدﻧﺪ .