عملیات چمنزنی پارکهای بهارستان

عملیات چمنزنی پارکهای بهارستان

عملیات چمن زنی خودمون که مربوط به پارکهای بهارستان بود رو قرار دادیم
فضایی که چمن زنی شد به کمک دوتا از نیروهای ما انجام شد که متراژ آن حدود 10 هزار متر است